Klarspråk

Riktlinjer för klarspråk tas fram av språkrådet som är Sveriges officiella språkvårdsorgan och en del av språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen.

Språkrådet arbetar framförallt med att främja klarspråk på myndigheter, landsting, universitet, organisationer och företag.

Så här beskriver Språkrådet klarspråk

”Klarspråk står för myndighetstexter skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Klarspråk handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.”

Klarspråk är att:

  • Skriva för läsaren
  • Välja rätt innehåll
  • Disponera texten på ett logiskt sätt
  • Förklara allt som behöver förklaras
  • Stryka sådant som inte behövs
  • Skriva beskrivande rubriker
  • Undvika långa och invecklade meningar
  • Använda begripliga ord och förklara nödvändiga facktermer
  • Sammanfatta det viktigaste
  • Välja en genomtänkt grafisk formgivning

Länkar för mer information

Klarspråk lönar sig: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/64483

Folder med goda råd om klarspråk: http://www.sprakradet.se/2244

Myndigheternas skrivregler: http://www.regeringen.se/sb/d/253/a/131583

Regeringskansliets svarta lista: http://www.regeringen.se/sb/d/243/a/19775

Språklagen: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Spraklag-2009600_sfs-2009-600/

Språkrådets tolkning av språklagen: http://www.sprakradet.se/6617